Dołącz do Kraków Airport Loyalty!

Uwaga! Kartę wysyłamy do pięciu dni roboczych od dnia rejestracji do programu (list priorytet Poczta Polska). Jeśli Państwa wylot ma nastąpić w ciągu najbliższych 10 dni, sugerujemy zarejestrować się do Programu w punkcie informacji lotniskowej w terminalu i odebrać kartę w dniu rejestracji.

Adres zamieszkania

Rezerwacja

Ustaw dane, którymi będziesz się logować

Zobacz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”– informujemy Pana/Panią, że:

I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008522, NIP: 6761336952, REGON: 351117055.

II. Inspektor Ochrony Danych.
Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw z tym związanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@krakowairport.pl, telefonicznie: 12 639 37 28, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO, dla potrzeb uczestnictwa w Programie, w tym w celach statystycznych i informacyjnych, w następującym zakresie: imię i nazwisko, e-mail, kraj, adres zamieszkania, data urodzenia, płeć, numer telefonu, numer rezerwacji, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 RODO).

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych.
Dane przekazane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez okres uczestnictwa Pana/Pani w Programie i niezwłocznie usunięte w przypadku rezygnacji z Programu i likwidacji konta uczestnika. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Programie. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w Programie.

VII. Odbiorcy danych.
Pana/Pani dane mogą zostać ujawnione Partnerom Programu, celem realizacji Programu. Lista Partnerów dostępna jest na stronie krakowairport.pl/loyalty. Pana/Pani dane mogą zostać ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom: Connected sp. z o.o. (30-081 Kraków, ul. Królewska 57, numer NIP: 6792990026, numer REGON: 120786683) oraz Vercom S.A. (60-829 Poznań, ul. Roosevelta 22, numer NIP: 7811765125, numer REGON: 300061423) celem realizacji programu.

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

IX. Prawo do wycofania zgody.
Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez zaznaczenie pola wyboru w formularzu dostępnym na Pana/Pani koncie lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@krakowairport.pl.